ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

15 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๖๔ อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๘ คน