บุคลากรศูนย์บรรรสารสนเทศเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดกฎหมาย"

22 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
               ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. บุคลากรศูนย์บรรรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปแกรม Zoom ในหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดกฎหมาย" โดยมี รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
               เนื้อหาการอบรมจะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้คนทำงานห้องสมุดกฎหมาย มีความเข้าใจเพื่อให้บริการ ช่วยค้นคว้า และสื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายได้อย่างเข้าใจ