ประชาสัมพันธ์....ข้อมูลในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

        ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ อาทิ คู่มือการปฏิบัติงาน จดหมายข่าว แนวปฏิบัติที่ดี บทความ บริการวิชาการ รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ วารสาร วิจัย เอกสาร MOU VDO กิจกรรม และ VDO สื่อการเรียนรู้ เป็นต้น จากหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงาน ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และสำนักวิทยบริการฯ ผู้ใดสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://wb.yru.ac.th/