ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเข้าระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
และนำข้อมูลเข้าในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของหน่วยงาน (สำนักงานอธิการบดี) โดยมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานประกันคุณภาพ และสำนักงานเลขานุการ และจะมีการรวบรวมและนำเข้าระบบอย่างต่อเนื่องค่ะ...ประเภททรัพยากรที่นำเข้า ได้แก่ ได้แก่ 1) คู่มือ/หนังสือ 2) แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 3) MOU 4) VDO กิจกรรม 5) KM YRU FORUM 6) รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ และ7) ระบบและกลไกการดำเนินงาน
>> ท่านใดสนใจสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ : https://wb.yru.ac.th/handle/yru/2559