กิจกรรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ

10 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  วิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565  ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป้าหมายสำคัญของกิจกรรม คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิชาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีนักเรียน จำนวน 475 คน จาก 21 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้