ฐานข้อมูลจาก EBSCO ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. บอกรับประจำปี 2022

21 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลจาก EBSCO ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. บอกรับประจำปี 2022 จำนวน 3 ฐาน คือ
1. Academic Search ultimate ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการศึกษา
2. Engineering Source ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิศวกรรม
3. EBSco discovery service ระบบสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่ กระทรวง อว. บอกรับ ให้สมาชิกทั้ง 79 สถาบัน