บริการห้องศึกษาค้นคว้า

6 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

    ห้องสมุดได้จัดบริการห้องศึกษาค้นคว้าให้กับอาจารย์และนักศึกษา  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์