ข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form

    กิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-405 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นักวิชาการคอพิวเตอร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม Workshop : สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google F